Mi a coaching? - jelentése és eszközei | Lengyel Judit Coaching
230
page-template-default,page,page-id-230,bridge-core-2.6.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-24.6,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.5.0,vc_responsive

Coaching

A coaching jelentése

 

A coach szó az Akadémiai Kiadó Angol-magyar kéziszótára szerint: hintó, kocsi, magántanító, edző, előkészít, felkészít, magánórákat ad, edz.

Mi a coaching? Az angol szó: coaching magyarul (a. m. „edzés”) – nem teljes pontossággal – üzletszerű tanácsadás, személyes, segítő és fejlesztő tevékenység. A személyes képességeket, meglévő erősségeket azonosítja és fejleszti, segítve ezzel a továbblendülést, az elakadások, problémák megoldását. 

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Coaching

 

A coaching története

 

„Az első coach talán a görög filozófus, Szókratesz (i.e. 469-399) volt, aki az emberek meggyőzése helyett inkább kérdéseket tett fel nekik, amelyek saját helyzetük és feltételezéseik vizsgálatára késztette őket, így módon változtatva meg gondolkodásukat.” (O’Connor-Lages, 2007, 15.)

További mérföldkövek:

 • Esalen Institute 1962, („a humán lehetőségek számtalan, még fel nem tárt dimenziója”)
 • Timothy Gallway: The Inner Game of Tennis, 1974 (a belső jelző a játékos lelkivilágára utal, azáltal javítja a teljesítményt, hogy megkeresi és eltávolítja a teljesítményt akadályozó belső akadályokat)
 • GROW-modell (G: Goals, R: Reality, O:Options, W:Will): a coaching alap-folyamatmodellje, leírja a folyamat struktúráját, keretként szolgál a coach számára, hogyan építse fel a coaching beszélgetést.

Bővebben a GROW modellről: https://www.performanceconsultants.com/grow-model

Mi az a coaching?

Coaching – tanácsadás – terápia

Coaching során a coach nem ad közvetlenül tanácsot. Kérdéseivel, alkalmazott technikáival segíti hozzá az ügyfelét (a coachee-t) a válaszok megtalálásához. A jelen megoldandó feladataira és a jövőben megvalósuló megoldásokra koncentrál (bár visszanézhet a múltba egy-egy változást gátló mintázat feltárására). Az egyén célja, hogy tudatosan fejlessze szellemi lehetőségeit, lelki érzékenységét, többet tudjon meg önmagáról, erősségeiről, mozgatórugóiról. A coach és a coachee kapcsolatát egyenrangúság jellemzi.

Pszichoterápia: A múltban keresi a választ a sérülés vagy funkciózavar kialakulására. Középpontjában az ügyfél személye áll. Az ügyfél nem képes megbirkózni nehézségeivel (válságos szakaszok, erőteljes konfliktusok, súlyos lelki fájdalmak). Cél a testi-lelki-szellemi relatív stabilitás elérése. A kapcsolat nem egyenrangú, az ügyfél támaszkodik a terapeutára.

Mentoring: mentor és mentorált egy szervezetben dolgoznak.  A mentor saját helyismeretét, szakmai és élettapasztalatát adja át. Jellemző a hierarchikus viszony. Célja általában tehetség gondozás, a szervezetbe integrálás, utódlás támogatás, karrierút építés, vezetői szerepre felkészítés. A kompetenciafejlesztő coachingnak lehet része a mentoring, amelyben modellekkel, saját tudás átadással, gyakorlati alkalmazással, elemzéssel, visszajelzéssel segíti a coach a fejlesztési folyamatot.

Tanácsadás: a tanácsadó szakértői minőségben van jelen, a fókusz egy szervezet, folyamat, projekt azonosításán, elemzésén, megvalósításán van. Konkrét megoldást szállít

 

 

Bővebben: https://lifecoachtraining.co/coaching-vs-therapy-vs-consulting/

A coaching célja

 

A coaching folyamat célja az ügyfél tudatosságának, személyes szellemi, lelki fejlődésének segítése, belső erejének, motivációs rendszerének feltárása, a megoldásorientáltság, döntéshozatal és felelősség felvállalásának tudatosítása, a hatékonyság növelése, lehetőségek felismerése, kiegyensúlyozott hétköznapok folyamatos érzésének eléréséhez való segítségnyújtás. 

A coaching a változás elérése érdekében igyekszik egyértelművé és vonzóvá tenni a célt és csökkenteni a változással kapcsolatos félelmet.

a

„A coaching célja az egyénben rejlő lehetőségek kibontakoztatása teljesítményének javítása által. Nem az illető tanítását jelenti, hanem a tanuláshoz való hozzásegítését.”

 

Sir John Whitmore, 2008

A coaching folyamata

A coaching folyamat (amely általában 6-12 alkalmat vesz igénybe) során az ügyfél megszabadulhat gátló mintázataitól, sérelmek okozta rögzült viselkedéstől, szerepjátékaitól, fokozódó önismerete révén önbizalmat, önszeretetet, önbecsülést és önelfogadást tapasztal meg. Eredményeképpen látható változás történik a gondolkodásában, tudatosságában, mintázatokban, attitűdökben, viselkedésben, értékekben. Erősödik az önazonos működés, hitelesség, szabadság, felelősségvállalás, mely személyes és szakmai fejlődést eredményez.

Szerződéskötés

3 szintje: adminisztratív (ki, hol, mikor), szakmai (milyen témán, hogyan), pszichológiai (a folyamatra és a kapcsolatra vonatkozó elvárások). A szerződéskötés megalapozza a bizalmat, keretet ad a közös munkának, alapot nyújt az elköteleződésre. Ez egy nyitó megbeszélés formájában történik.

Munkafázis

Célmeghatározás: Cél nélkül a folyamatnak nem lenne szándéka és iránya, ez a coaching folyamat kulcs eleme. Az ügyfél által a folyamatba hozott cél azonban nem mindig azonos azzal, amit végül el akar érni. A coach segít megvizsgálni, hogy a hozott cél illeszkedik-e az ügyfél értékeihez, személyiségéhez, azonosítani a valódi célt (ami sokszor mélyebben gyökerezik) és egyértelműen, világosan megfogalmazni a célt.

Helyzetelemzés, diagnózis

Ennek a fázisnak a célja az információgyűjtés, annak megértése, hol tart most az ügyfél, a jelenlegi állapotról a legtisztább kép kialakítása.

Problémamegoldás

A helyzet mély megértése az ügyfél számára a korábbinál több megoldási változat kialakításának lehetőségét teremi meg. A folyamat során változik az ügyfél gondolkodása, érzései, viselkedése, a helyzetértékelése és másként látja az abban betöltött szerepét.

Akciótervkészítés

A coach abban támogatja az ügyfelét, hogy megfelelően felmérje a megvalósításhoz szükséges támogatást, erőforrásokat, összhangban legyen személyes preferenciáival és feltárásra kerüljenek a lehetséges nehézségek. A coach az ügyfél cselekvés iránti elkötelezettségét mozgósítja.

Lezárás

A lezárás a coaching folyamat áttekintésére, összegzésére, a tanulságok levonására és további fejlődési területek megfogalmazására ad lehetőséget. Fontos az elért eredményeket számba venni és megünnepelni.

Coaching eszközök

 

A coachnak nagyon jó érzékkel kell rendelkeznie ahhoz, hogy meddig mehet, mikor és meddig támogassa, illetve mikor és hogyan állítsa kihívás elé ügyfelét. A másik dimenzió az empátia és a tárgyilagosság. Amikor empatikus a coach, akkor a kognitív megértésen túl képes átérezni az ügyfél problémáját. A túlzott érzelmi reakciótól a tárgyilagosság védi meg a coachot, a valóság meglátása, úgy ahogy az van. A coach ezeknek az elemeknek a súlyát mozgatja a folyamat során. A tárgyilagosság nélküli empátia vakká tesz, a kihívások nélküli támogatás alulteljesítéshez vezet.

Aktív hallgatás

A hallgatás magában foglalja a kíváncsiságot és az érdeklődést a másik személye és mondandója iránt. Ebből fakadnak az ítélkezésmentes kérdések. A coach igyekszik ügyfele minden verbális és nonverbális, tudatos és tudattalan megnyilvánulását befogadni. A mély figyelem segíti az ügyfelet, hogy megnyíljon és kifejezze érzéseit, megfogalmazza gondolatait és feltárja problémáit. A coach folyamatosan megerősíti, hogy figyel, tisztázó kérdésekkel, ismétléssel, összefoglalással, visszakérdezéssel, következtetése kínálásával, érzelmek visszatükrözésével. 


Kérdések feltevése

A kérdések a coach fő intervenciós eszközei. A jó kérdések alapja az ügyfél iránti tisztelet és a folyamat iránti elkötelezettség. Ez teszi a kérdéseket őszintévé és nem manipulatívvá. A coach a „nem tudás” attitűdjével él, nyitott és befogadó. Nem sugall válaszokat, nem képvisel véleményt, nem gyakorol nyomást. A jó kérdés tárgyilagos, nem hibáztat. A coach nem saját kíváncsisága szerint kérdez, az ügyfél támogatása a célja: felfedezésre, belátásra, elköteleződésre vagy cselekvésre serkent. A kérdésekkel a coach a témáról kialakított hipotéziseit teszteli. A kérdések irányt adnak a beszélgetésnek. A kérdések segítségével az ügyfél figyelmét a jelen és a jövő felé mozgatja. A kérdések segítenek az ügyfélnek a komfortzónája elhagyására, konstruktív és megoldáskereső attitűdre ösztönzik, új nézőpontok felé mozdítják. 


Visszacsatolás

A visszacsatolás révén az ügyfél az övétől eltérő nézőpontból tapasztalhatja meg saját magát, témáját. Ez akkor lesz befogadható az ügyfél számára, ha azt tiszteletteljes módon és a lehető legpozitívabb hatást gyakorló nyelvezetet használva teszi a coach. A visszacsatolás révén az ügyfél pontosíthatja gondolatait, alternatív nézőpontokat, betekintést és ötleteket kap, felgyorsítja a tanulását, inspirálja, motiválja.


A tanulás és az eredményesség elősegítése: a coach

  • kérdéseivel nagyobb tudatosságot ér el
  • rámutat a rögzült mintákra, meggyőződésekre
  • segíti az ügyfelet, hogy új gondolatokat fedezzen fel
  • ösztönzi, hogy vállalja látásmódja megváltoztatását
  • képessé teszi az ügyfelet, hogy meglássa az összefüggést érzései, viselkedése és teljesítménye között
  • ösztönzi az aktív kísérletezést
  • új ötletekre vezeti rá az ügyfelet
  • saját határainak feszegetésére buzdítja az ügyfelet
  • világosan kéri az ügyféltől olyan lépések megtételét, amelyek a célja felé viszik
  • rákérdez azokra a cselekedetekre, amelyekre az ügyfél ígéretet tett.

A coaching előnyei az egyén számára:

fókusz megnövekedett érzése
önismeret fejlődése
másokhoz való kapcsolódás képességének fejlődése
megnövekedett motiváció
személyes hatékonyság javulása
lelki ellenállóképesség, reziliencia fejlődése

A coaching szervezeti előnyei

megküzdés a munkahelyi stresszel
serkenti a kreativitást
javítja az alkalmazkodóképességet
fejleszti a coaching szemléletű vezetést
támogatja a döntéshozatali képességet
segíti a tréningen szerzett tudást beépülését
felébreszti a motivációt
javítja a kapcsolatokat
személyre szabott vezető fejlesztő eszköz

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás